Priser

For at vi skal kunne stå inne for at vi kan levere alle rapporter til offentlige myndighetene innen deres frister, må vi ha komplett månedlig regnskapsunderlag levert til oss innen våre avtalte frister.

Våre timerpriser er basert på medgått tid og transepris ved utarbeidelse av regnskapet. Det vil si at du blir fakturert for det reelle timeforbruket vi bruker for å produsere ditt regnskap. Antall timer fakturert vil her være avhengig av hvor godt tilrettelagt bilagene kommer fra deg.

Timepriskategorier :

Ordinær regnskapsføring innebærer sortering, skanning av regnskapsbilag for innlesing av regnskapsdata til økonomisystemet, kontering, bokføring, avstemming av regnskapsposter og fortløpende pliktig rapportering til det offentlige.

Ordinær lønnskjøring innebærer utarbeidelse av lønnsoppgaver, bankliste, innlesing av lønnspliktige ytelser til økonomisystemet, avstemming av lønnsytelser og innrapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til offentlig myndigheter.

Ordinær utfakturering innebærer utfakturering til deres kunder, eventuelt kreditnota ved feil beløp etc.

Ta kontakt for nærmere opplysninger.